کارفرما :  شرکت آشیان یزدان ایرانیان

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی ایپاس

مکان : مصلی امام خمینی

متراژ ۴۸ متر مربع

شرکت های غرفه ساز نمایشگاه بین المللی
شرکت های غرفه ساز نمایشگاه بین المللی
شرکت های غرفه ساز نمایشگاه بین المللی