کارفرما : شرکت البرز نیرو

نمایشگاه : حمل و نقل ریلی

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۱۲۰ متر مربع

غرفه سازی نمایشگاهی
غرفه سازی نمایشگاهی
غرفه سازی نمایشگاهی