کارفرما : شرکت الکترو صنعت راما

عنوان نمایشگاه : ایپاس

مکان : مصلی امام خمینی

متراژ : ۳۸ متر مربع