کارفرما : شرکت الکترو صنعت راما

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی تلکام

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۷۲ متر مربع