کارفرما :  شرکت توسعه فولاد ایرانیان

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی ایران متافو

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ ۴۸ متر مربع