کارفرما :  شرکت رابین تجارت شرق

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی ایران متافو

مکان : محل دائمی نمایشگاه های تهران

متراژ : ۴۸ متر مربع

غرفه سازی نمایشگاه مشهد
غرفه سازی نمایشگاه مشهد
غرفه سازی نمایشگاه مشهد
غرفه سازی نمایشگاه مشهد