کارفرما :  شرکت ریلای اینتر نشنال

عنوان نمایشگاه  : نمایشگاه بین المللی تلکام

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۵۲ متر

غرفه سازی در مشهد
غرفه سازی در مشهد