کارفرما : شرکت زیر ساخت مرکز داده ارم

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی تلکام

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ ۴۸ متر مربع

غرفه سازی مشهد
غرفه سازی مشهد
غرفه سازی مشهد