کارفرما : شرکت زیست فیلتر

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۳۰ متر مربع

غرفه سازی نمایشگاه مشهد
غرفه سازی نمایشگاه مشهد