کارفرما : شرکت سرما سازان جام جم

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی تاسیسات

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۱۲۰ متر مربع