کارفرما :  شرکت شبکه راز پارسیان

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی الکامپ

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ ۳۰ متر مربع

شرکت های غرفه ساز نمایشگاه بین المللی
شرکت های غرفه ساز نمایشگاه بین المللی
شرکت های غرفه ساز نمایشگاه بین المللی