کارفرما : شرکت شفا ابزار

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی ایران هلث

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ ۱۲ متر مربع