(کارفرما :  شرکت شیرین غلات بناب (بدرام

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۲۴ متر مربع