– شرکت فراز توسعه انرژی

نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۲۴ متر مربع