شرکت فرش برلیان

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۳۱۰ متر مربع