کارفرما : شرکت متالورژی صنعت آسان تک

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی ایران متافو

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۵۲ متر مربع

غرفه سازی نمایشگاه مشهد
غرفه سازی نمایشگاه مشهد
غرفه سازی نمایشگاه مشهد