کارفرما :  شرکت پیمان صنعت محرکه سپاهان (پیمکو )

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه معدن

مکان : مصلی امام خمینی سالن شبستان

متراژ :  ۲۴ متر مربع

غرفه سازی ارزان با کیفیت