کارفرما : شرکت کنترل سیستم ابزار نوین

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی ایران متافو

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۲۴ متر مربع

غرفه سازی ارزان با کیفیت
غرفه سازی ارزان با کیفیت
غرفه سازی ارزان با کیفیت