– شرکت گل پخش طیف

نمایشگاه بین المللی رنگ ، رزین و پوشش های صنعتی

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

متراژ : ۵۱ متر مربع