مشارکت کننده : شرکت مکمل های غذایی کارن
پیمانکار غرفه : شرکت دارکوب طلایی داریس
عوان نمایشگاه : مکمل های غذایی هتل المپیک