مشارکت کننده هتل میزبان بابلسر
مشارکت کننده : هتل میزبان بابلسر
پیمانکار ساخت غرفه : شرکت دارکوب طلایی
عنوان نمایشگاه : گردشگری تهران