پیمانکار : شرکت غرفه سازی نمایشگاه دارکوب طلایی

کارفرما : بیمه دی   

نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی انرژی کیش   

متراژ : ۱۵۴ متر

بیمه دی
بیمه دی