پیمانکار : شرکت غرفه سازی نمایشگاه دارکوب طلایی

کارفرما : شرکت البرز نیرو

نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته

متراژ : ۱۲۰ متر