کارفرما : شرکت سپاهان پویش آریا

نمایشگاه : ایران متافو

متراژ : ۵۲ متر مربع

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

غرفه سازی نمایشگاهی
غرفه سازی نمایشگاهی
غرفه سازی نمایشگاهی
غرفه سازی نمایشگاهی