04
مه

دوازدهمين نمـايشگـاه بيـن المللـي در و پنجـره و صنـايع وابستـه

دوازدهمين نمـايشگـاه بيـن المللـي در و پنجـره و صنـايع وابستـه
۱۲ تا ۱۵تير ماه ۱۳۹۹– ۱۰ صبح الي ۶ بعد از ظهر
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
برگزار کننده شرکت بین المللی بازرگانی نمایشگاهی تهران

http://titexgroup.com/fa-ir/exhibitions-details?id=11